Buy Shifu online - Fun Games for Kids
Shifu Logo
Butterfly in Shifu Safari, a Game for Kids.Safari
Rocket in Shifu Travel, a Game for Kids.Travel
Briefcase in Shifu Jobs, a Game for Kids.Jobs
Planet in Shifu Space, a Game for Kids.Space
Globe in Orboot, a Game for Kids.Orboot
BUY SHIFU

Shifu Safari   $40

60 Animal Cards

Shifu Travel   $40

60 Vehicle Cards

Shifu Jobs   $40

60 People Cards

Shifu Space   $40

60 Space Cards

Shifu Orboot   $40.99

10 inch globe

  Free Shipping worldwide

  Easy Replacement         Money back guarantee

CHECKOUT